Obchodné podmienky

I. Základné (úvodné) ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP") platia pre nákup v internetovom obchode www.betonberg.sk. Podmienky bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky, práva a povinností a vzťahy medzi spoločnosťou Strength, s.r.o., so sídlom Dlhá 88B, 010 09 Žilina, IČO: 50 357 221, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 65848/L ako predávajúcim (ďalej aj „Strength, s.r.o.“ a/lebo „predávajúci“), a jej zákazníkmi ako kupujúcimi (ďalej len „zákazník“ a/alebo „kupujúci“), a to v oblasti predaja produktov a tovaru a poskytovania služieb.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia taktiež  právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Kontaktné údaje:

Poštová adresa:   Strength, s.r.o., Dlhá 88B, 010 09 Žilina

Telefón:                + 421 917 207 854

E-mail:                  info@betonberg.sk

IBAN:                   SK67 1100 0000 0029 4202 5788

 

II. Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Strength, s.r.o., so sídlom Dlhá 88B, 010 09 Žilina, IČO: 50 357 221, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 65848/L (ďalej len ako „predávajúci“).
 2. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom E-shopu (ďalej aj „výrobok“ a/alebo „tovar“).
 3. Kupujúcim znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar (ďalej len ako „kupujúci“).
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
 5. Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.
 6. Webovým sídlom sa chápu internetové stránky predávajúceho www.betonberg.sk.
 7. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.betonberg.sk. Zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a zákazníkom. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník spravil objednávku na stránke predávajúceho a poskytol mu kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.
 2. Po odoslaní objednávky (spravidla stlačením tlačidla „Záväzná objednávka s povinnosťou platby”) bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.
 3. Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s týmito VOP, záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
 4. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom odoslania objednávky nadobúdateľom a jej prijatia poskytovateľom.
 5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou dodávky je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list, návod a iné potrebné dokumenty. Ak sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.
 6. Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou, zmluvné strany považujú za nový návrh zmluvy. Ponuka musí byť kupujúcim prijatá bez akýchkoľvek výhrad, prípadne predávajúci na žiadosť kupujúceho vypracuje upravenú ponuku. V prípade cenovej kalkulácie alebo ponuky je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma zmluvnými stranami.
 7. V zmysle zákona sa zákazník zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Argumentácia týkajúca sa odôvodňovania neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenia a pod.) je považovaná za účelovú. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, bude predávajúci pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim zmierlivo dohodnúť a pristúpiť ku kompromisu, predávajúci má možnosť uplatniť si pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie zodpovednosť kupujúci, ktorý zároveň hradí zvýšené náklady z dôvodu svojho konania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

 

IV. Informácie o produktoch, službách a ich cenách

 1. Informácie o produktoch a službách predávajúceho sú verejne dostupné na webovom sídle predávajúceho a v tlačených materiáloch. Na vyžiadanie zákazníka je možné tieto informácie poskytnúť v sídle predávajúceho a k dispozícii sú tiež v aktuálnych tlačených materiáloch vydávaných predávajúcim. Ceny produktov a služieb predávajúceho sú upravené aktuálnym cenníkom uvedeným na webovom sídle predávajúceho. Všetky ceny produktov a služieb sú uvádzané s DPH.

 

V. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

 1. Predávajúci – spoločnosť Strength, s.r.o., so sídlom Dlhá 88B, 010 09 Žilina, IČO: 50 357 221 - si vyhradzuje právo stornovať objednávku najmä ak:
 1. tovar nie je skladom,
 2. tovar sa prestal vyrábať,
 3. nastala iná skutočnosť brániaca dodaniu požadovaného produktu.

 

VI. Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy

 1. Pri objednávke tovaru má predávajúci právo na úhradu poštovného a balného podľa platného cenníka zverejneného na jeho webovom sídle.
 2. Platba kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 3. Platné ceny za produkty a poplatky sú uvedené v cenníkoch zverejnených na webovom sídle predávajúceho.
 4. Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:
 1. dobierky – zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky,
 2. platby vopred prevodom na účet,
 3. vopred bezhotovostne (platobnou kartou) po odoslaní objednávky.
 1. Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru avšak predávajúcu si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Zákazníkovi sa však odporúča overiť si dostupnosť tovaru ešte telefonicky.
 2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí. Pri zistení závady je potrebné bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
 3. Ak je zásielka kupujúcim prebraná s tým, že je v poriadku, a všetko je potvrdené jeho podpisom v dokladoch príslušného doručovateľa, nie je možné na dodatočné reklamácie súvisiace s poškodením tovaru pri preprave brať ohľad.
 4. Možnosti dopravy :

a)  dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke,

b)  osobný odber v prevádzkarni Predávajúceho (osobný odber)

 1. Tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho do úplnej úhrady jeho ceny.

 

VII. Ochrana osobných údajov

A. Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva kupujúcim poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Predávajúci zároveň zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
 2. Predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje najmä o kupujúcich, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu alebo tovar prostredníctvom svojho webového sídla za účelom prevádzkovania internetového obchodu, spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutými osobami. Osobné údaje sa spracúvajú v predmetnom informačnom systéme poskytovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov je:

a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo

b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar, alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby, telefónne číslo, emailová adresa.

 1. Dotknutou osobou sa rozumie najmä – kupujúci/návštevník webstránky, predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu.
 2. Príjemcami osobných údajov sa rozumie najmä – spoločnosť predávajúceho, účtovná spoločnosť, doručovacia spoločnosť.
 3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje nariadenie GDPR, ide najmä napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať spracovanie, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 4. V prípade poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov poskytovateľ nezaručuje poskytnutie služby. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo zákona.
 5. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

B. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracovania osobných údajov sú najmú: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracovania osobných údajov:

a) spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, 

b) spracovanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 1. Doba uchovávania osobných údajov je 20 kalendárnych rokov.

C. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

 1. Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie.
 2. O poskytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov  budete  požiadaný aj v prípade, ak budete mať záujem, aby Vám boli zasielané na Váš e-mail alebo telefónne číslo reklamy, napr. špeciálne ponuky, informácie o výpredaji, atď. Tento súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať na stránke E-shopu alebo pri každom doručenom newsletteri kliknutím na príslušné tlačidlo.

D. Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

 1. Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
 2. Účely spracovania osobných údajov sú najmä:  poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, a iné.
 3. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
 2. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.
 3. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri objednávke Tovaru.
 4. Spotrebiteľ/ kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné  uplatniť najmä 2 spôsobmi:       
 1. Listom – list je potrebné zaslať na adresu: Dlhá 88B, 010 09  Žilina,
 2. Emailom – na emailovú adresu: info@betonberg.sk.
 1. Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo na na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri objednávke Tovaru.
 2. Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy sa odporúča zákazníkom, aby vyplnili formulár zasielaný spolu s tovarom alebo na v objednávke zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu a následne zaslali aj list, avšak je dostačujúce využiť len jednu z možností.
 3. Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke.
 4. Platba je zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ak nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu.
 5. Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na požadovanú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zásielky je potrebné zasielať bez dobierky. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, zákazník je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:
  • vrátený tovar by mal byť v pôvodnom obale,   
  • vrátený tovar by nemal javiť známky používania,        
  • vrátený tovar by mal byť nepoškodený,
  • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku).
 1. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci má právo vymáhať čiastku za poškodenie
  tovaru predajcom vrátených peňazí kupujúcemu pomocou súdneho konania.

 

IX. Záručné podmienky a reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií produktu a služieb, ktorý bol zakúpené  u predávajúceho, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, alebo ak ide o rozpor so zmluvou, je upravený reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený vo všetkých predajných miestach a na webovom sídle predávajúceho.
 3. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim.
 6. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy; b) žiadať o výmenu tovaru; c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru. Ak je poškodenie zavinené nesprávnym zaobchádzaním alebo porušením pravidiel, ktoré sú uvedené v záručných podmienkach výrobcu, užívateľskom manuáli dodávanom ku každému zariadeniu a ktorý je možné nájsť aj na webovom odkaze: www.betonberg.sk/zarucne-podmienky 
 7. Úplné znenie reklamačného poriadku nájdete v sekcii Reklamačný poriadok. Reklamačný formulár je prístupný na vyžiadanie. V prípade potreby nás kontaktujte na mail: info@betonberg.sk.
 8. Orgánom  dozoru je: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.  
 9. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 10. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia  www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky   (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/).
 11. Kupujúcim – spotrebiteľom sa odporúča využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke predávajúceho.
 12. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mail uvedený v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 13. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK)
 14. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR alebo sa sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. ýška prípadného poplatku je uvedená v zozname subjektov ARS. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu, ktorými môžu byť napríklad poplatky za doručenie písomnosti poštovou zásielkou, znáša každá zo strán sporu samostatne.
 15. Podrobnejšie informácie o celej problematike je možné nájsť v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v aktuálnom znení, v ktorom sú ku dňu uzavretia zmluvy uvedené na webovom sídle predávajúceho.
 2. Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Tieto VOP  ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.betonberg.sk.